Mijn verplichtingen na aankoop

Plichten bij aankoop sociale woning

Bewoningsverplichting

Nadat je de aankoopakte hebt ondertekend, moet je de woning gedurende twintig jaar bewonen. In die periode mag je de woning niet verhuren of een zakelijk recht erop afstaan, behalve als je deze inbrengt in de huwelijksgemeenschap. Als je vóór het einde van deze periode overlijdt, moeten je erfgenamen deze verplichtingen voortzetten.

Aankoop sociale woning bouwgrond wmvla

Plichten bij aankoop van een sociale bouwgrond

Bouwverplichting

Je bent verplicht om binnen vier jaar na het ondertekenen van de aankoopakte een woning te bouwen op de bouwgrond. Als er binnen die vier jaar geen bouwactiviteit plaatsvindt, wordt de verkoop ontbonden. Als er wel enige bouwactiviteit heeft plaatsgevonden maar de woning nog niet winddicht is, moet je een schadevergoeding betalen aan de huisvestingsmaatschappij, beginnend vanaf het vijfde jaar na het ondertekenen van de aankoopakte.

Naleving bouwvolumenormen

Je moet de woning bouwen volgens de correcte bouwvolumenormen. Het maximale volume voor een sociale bouwgrond is 550 m³, en dit kan verhoogd worden met 25 m³ per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste. Je moet de huisvestingsmaatschappij voorzien van een kopie van de omgevingsvergunning en het bijbehorende dossier om aan te tonen dat de volumenormen zijn nageleefd. Als je deze verplichtingen niet nakomt, moet je eveneens een schadevergoeding betalen.

Bewoningsplicht

Na de voorlopige oplevering van de woning moet je er zelf gedurende tien jaar wonen. In deze periode mag je de woning niet verhuren of een zakelijk recht erop afstaan, behalve als je deze inbrengt in de huwelijksgemeenschap. Als je vóór het einde van deze periode overlijdt, moeten je erfgenamen deze verplichtingen voortzetten. Bij niet-naleving kan de huisvestingsmaatschappij een schadevergoeding eisen, zoals vermeld in de verkoopakte.

Documenten bij dit artikel

Informatieflyer voor kopers