Kom ik in aanmerking?

Als je wil inschrijven, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dat geldt zowel voor jou als jouw eventuele partner. We geven een overzicht van de voorwaarden:

Je bent 18 jaar of ouder

Je moet meerderjarig zijn om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Hierop zijn twee uitzonderingen:

 • Je bent jonger dan 18 jaar, maar woont al begeleid zelfstandig
  In dat geval kom je wel in aanmerking voor een huurwoning. Je bezorgt ons hiervoor een attest van de begeleidende dienst.
 • Je bent jonger dan 18 jaar, maar bent ontvoogd
  Ben je ontvoogd of heb je geen wettelijke familieleden meer die voor jou kunnen zorgen? Dan kun je jezelf op de wachtlijst aanmelden.

Je gezinsinkomen moet binnen de inkomensgrens vallen

Om in aanmerking te komen, mag je gezinsinkomen niet boven de inkomensgrens vallen. We kijken daarvoor naar het inkomen van het meest recente aanslagbiljet. Wil je samen met je partner huren? Dan kijken we naar zowel jouw inkomen als dat van je partner.

Je verdient nu minder dan vroeger of er zijn geen inkomsten vastgesteld

Is jouw inkomen op het meest recente aanslagbiljet te hoog? Dan kijken naar het inkomen van de drie laatste maanden (uitkeringsattest, leefloonattest, loonfiches, enz.)

Had je de afgelopen 3 jaar geen inkomen? Dan kijken we naar het inkomen van de laatste drie maanden. Heb je geen recent inkomen? Dan vul je bij ons een verklaring op eer in.

Gezinstypeinkomensgrens
Alleenstaande zonder persoon ten laste28.105 euro
Alleenstaande met handicap30.460 euro
Gehuwden/ samenwonenden/ anderen42.156 euro
Verhoging per persoon ten laste*2.356 euro
* Een persoon ten laste kan een minderjarig kind zijn dat op jouw adres is ingeschreven of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald, evenals jouw minderjarige kind dat regelmatig bij jou verblijft. Ook iemand die erkend is als ernstig gehandicapt wordt als persoon ten laste beschouwd.

Wat bedoelen we met ‘inkomen’?

Met inkomen bedoelen we het gezinsinkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een beperking en/of  leefloon.

Meer over de voorwaarden

Je bezit geen woning of grond

Om je te kunnen inschrijven op de wachtlijst, mag je niet in het bezit zijn van een stuk grond of een woning (in België of in het buitenland).

In volgende gevallen kom je ook niet in aanmerking:

 • Je hebt een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom in binnen- of buitenland
 • Je hebt erfpacht op een grond of woning
 • Je hebt in het verleden (volledig of gedeeltelijk) vruchtgebruik voor een woning of grond gekregen.
 • Je hebt in het verleden (volledig of gedeeltelijk) vruchtgebruik voor een woning verleend.
 • Je hebt als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder ooit een woning of bouwgrond in een vennootschap gebracht

Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, moet je geregistreerd staan in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Als je staat ingeschreven in het wachtregister, kun je je niet aanmelden.

Je spreekt Nederlands of wil het leren

Het is verplicht dat huurders voldoende Nederlands begrijpen en spreken als ze in een sociale huurwoning willen wonen. Je hebt 2 jaar de tijd om je taalvaardigheid aan te tonen vanaf het moment dat je huurder wordt (dat wil zeggen, 2 jaar na het begin van de huurovereenkomst), tenzij je vrijgesteld bent of uitstel hebt gekregen. Met ‘basistaalvaardigheid Nederlands’ bedoelen we het niveau van Nederlands dat overeenkomt met niveau A2 van het ‘Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen’.

Als je nog niet aan deze taalvereiste voldoet, kun je contact opnemen met het ‘Agentschap Integratie en Inburgering’ via het contactpunt in Oudenaarde op Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde of via hun website www.integratie-inburgering.be.

Documenten bij dit artikel

Informatieflyer voor kandidaat-huurder